Algemene voorwaarden Bravemind

 

Artikel 1. Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
– Bravemind coaching: Opdrachtnemer: Bravemind coaching, gevestigd te Hoorn, KVK nummer 81553315.
– Klant: degene met wie Bravemind coaching een overeenkomst is aangegaan.
– Partijen: Bravemind coaching en klant samen.
– Diensten: alle door Bravemind coaching aan de klant geleverde producten en diensten waaronder coaching en andere vormen van begeleiding en advisering, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Bravemind coaching diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;
2. Niet alleen Bravemind coaching maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de klant zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen;
3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de klant.

Artikel 3. Offertes
1. De door Bravemind coaching gemaakte offertes zijn vrijblijvend; ze zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Bravemind coaching is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd;
2. De prijzen in de genoemde offertes zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven;
3. Offertes zijn gebaseerd op basis van de informatie die Bravemind coaching van klant heeft gekregen.

Artikel 4. Opdrachten en annulering
1. Een offerte wordt een opdracht zodra de offerte is bevestigd.
2A. Indien een opdracht door klant vroegtijdig wordt beëindigd, mag Bravemind coaching de voor de uitvoering gereserveerde tijd en kosten bij klant in rekening brengen.
2B. Bij verhindering van een coachingsessie laat de klant dit uiterlijk 48 uur voor de sessie weten. Bij niet tijdige afmelding mag Bravemind coaching de gereserveerde tijd bij de cliënt in rekening brengen.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst
1. Met Bravemind coaching gesloten overeenkomsten leiden voor de klant tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij Bravemind coaching gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van Bravemind coaching verlangd kan worden.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden;
3. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen;
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Bravemind coaching is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.


Artikel 6. Contractduur en opzegging

1. De overeenkomst m.b.t. de coachinggesprekken en -trajecten wordt aangegaan voor bepaalde tijd; de termijn wordt door partijen schriftelijk overeengekomen in een overeenkomst. De 30 dagen challenge en cursus zelfliefde zijn tevens voor een bepaalde termijn. De 30 dagen challenge duurt 30 dagen. De cursus zelfliefde duurt 8 weken.
2. Klant mag de overeenkomst van m.b.t. de coachinggesprekken vroegtijdig beëindigen. De tot dan gemaakte kosten van de coach komen voor rekening van de cliënt. Voor de 30 dagen challenge en cursus zelfliefde zijn de voorwaardes in artikel 13 van toepassing.

 

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen;
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Bravemind coaching zal klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen;
3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Bravemind coaching de opdrachtgever hierover tevoren inlichten;
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Bravemind coaching daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 8. Geheimhouding
1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Aan de opdracht zal door Bravemind coaching niet zonder schriftelijke toestemming van klant extern gerefereerd worden.

Artikel 9. Intellectuele eigendom
1. Alle door Bravemind coaching verstrekte stukken, zoals cursusmateriaal, oefeningen, testen, schetsen, tekeningen enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door klant en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Bravemind coaching worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
2. Bravemind coaching behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10. Betaling en terugbetaling
1. Betaling dient voor de aanvang van een coachingsessie te worden voldaan. Indien de betaling niet tijdig binnen is, behoudt Bravemind coaching zich het recht om de sessie te annuleren. De kosten voor de sessie en de gereserveerde tijd worden wel in rekening gebracht. Voor de andere diensten die Bravemind coaching aanbiedt, geldt hetzelfde; klant dient eerst de factuur te voldoen waarna de desbetreffende dienst wordt geleverd.
2. Bij terugbetaling van gecrediteerde bedragen door Bravemind coaching, zal een betalingstermijn van maximaal 30 dagen worden gehanteerd.

Artikel 11. Incassokosten
1. Ingeval Bravemind coaching besluit om een vordering wegens niet-betaling van een of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is klant naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
1. Bravemind coaching aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de klant aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Bravemind coaching.
2. De aansprakelijkheid van Bravemind coaching is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag,
4. Bravemind coaching is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 13. Annulering/ beëindiging van de overeenkomst
1. Bravemind coaching heeft het recht om zonder opgave van reden een cursus, training, begeleidings-of coachingstraject te annuleren of deelname van een klant te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee te weigeren, in welke gevallen de klant recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Bravemind coaching betaalde bedrag;
2. De klant heeft het recht deelname aan een cursus, training, begeleidings-of coachingstraject te annuleren per aangetekend verzonden brief.
3. In het geval van de cursus zelfliefde: annulering door de klant kan tot 4 weken voor aanvang van de cursus, kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de klant verplicht het totaalbedrag van de cursus te voldoen.
4. Bij annulering binnen 4 weken tot en met 1 week voor aanvang van de cursus zelfliefde is Bravemind coaching gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen een week het volledige bedrag.
5. Ingeval de klant na aanvang van de cursus zelfliefde de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de klant geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van Bravemind coaching, anders rechtvaardigen.
5. Een individueel begeleidings- of coachingsgesprek kan tot 48 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur is Bravemind coaching gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen. Hetzelfde geldt wanneer de klant niet op het geplande gesprek verschijnt.
6. Als één der partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst schriftelijk te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekortkomende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

Artikel 14. Persoonsgegevens
1. Door het aangaan van een overeenkomst met Bravemind coaching wordt aan deze toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Bravemind coaching uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

Artikel 15. Toepasselijk recht
1. Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer – Bravemind coaching – en de opdrachtgever – klant – is Nederlands recht van toepassing;
2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen Bravemind coaching gevestigd is.

 

Over mij

Mijn missie is absoluut om het taboe op verslaving te doorbreken. Mensen helpen om zichzelf opnieuw te leren omarmen om zo weer écht gelukkig te kunnen zijn, dat is mijn doel.

Het leven is zo mooi. 
Ik help je om dat weer in te zien.

© Copyright 2024 All rights reserved. Webdesign by Gripp_D